ทรงพล แสงสระคู ( Songpol Sangsakoo, b. 1985 ) เป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชาวไทย มีสตูดิโอทำงานเล็ก ๆ สำหรับทำงานไม้ อยู่จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย

ความสนใจในด้านเทคโนโลยีงานออกแบบ , Digital fabrication , ซีเอ็นซี CNC , ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence)


Expertise : Rhino3D ,AutoCAD ,SketchUP, ArtCAM ,AspireCNC ,illustrator ,Photoshop ,
HTML and CSS Language , Midjourney

ทรงพล แสงสระคู
Songpol Sangsakoo

Professional Work

2017 — Founder songpolsangsakoo.com , Design Maker & CNC woodworker

2012 – 2016 Design Educator and Researcher , King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Bangkok Thailand

2011 – 2014 Designer , innoline Company Limited / Phayathai , Bangkok Thailand

2008 – 2011 Draftman , Masshome Company Limited / Ngamwongwan , Bangkok Thailand

2007 – 2008 Creative Apprentice , isis union group Company Limited / Ladprao , Bangkok Thailand

Education

2016 — Technology of Industrial Product Design Program , King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang / Bangkok Thailand

2007 — Industrial Design Program , Buriram Rajabhat University / Buriram , Thailand

2003 — Suwannaphumpittayapaisarn School / Roi-Et , Thailand

1997 – Tayourk school / Roi-Et , Thailand

Lectures , Workshop

2023-W

 • วิทยากรทีมอาจารย์วันเฉลิม จันทร์ช่วงโชติ ไปฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการ The Establishment of One Village One Product (OVOP) Regional Promoting จังหวัดกำปงจาม ประเทศกัมพูชา

2022-W

 • วิทยากรทีมอาจารย์วันเฉลิม จันทร์ช่วงโชติ ไปฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี เรื่องการผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยเครื่อง CNC  ให้กับนักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมเกี่ยวกับฝึกอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
  โดยมีอาจารย์ ผศ.ดร.จรัญญา พหลเทพ เป็นผู้ดูแลรายวิชา

2021-L

 • วิทยากรทีมอาจารย์วันเฉลิม จันทร์ช่วงโชติ ไปฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการผลิตงานออกแบบด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาศิลปะประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีอาจารย์อัฉชราภรณ์ ยอดคีรี เป็นผู้ดูแลรายวิชา

2019-L

 • วิทยากรทีมอาจารย์วันเฉลิม จันทร์ช่วงโชติ ไปฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการผลิตงานออกแบบด้วยเครื่อง CNC จากวัสดุไม้ทดแทน
  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  โดยมีอาจารย์ ผศ. จรัญญา พหลเทพ เป็นผู้ดูแลรายวิชา

2018-L

 • อาจารย์พิเศษ สอนรายวิชา APPLICATION OF COMPUTER IN PRODUCT DESIGN ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร / โดยมี อาจารย์พรพรรณ เครืออรุณรัตน์เป็นผู้ดูแลและประสานงาน
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก 2 มิติ ให้แก่นักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม / โดยมีอาจารย์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ธรพร บุศย์น้ำเพชร เป็นผู้ดูแลและประสานงาน

2017-L

 • ให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติ ให้แก่นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ / โดยมีอาจารย์ ผู้ช่วยศาตราจารย์สนิท พาราษฎร์ เป็นผู้ดูแลและประสานงาน
 • ให้ความรู้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2 มิติ ให้กับนักศึกษาสาขาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  จังหวัดขอนแก่น โดยมีอาจารย์อภิญญา อาษาราช เป็นผู้ดูแลและประสานงาน

2014-L

 • อาจารย์พิเศษสอนรายวิชา 704262 คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบ 2 ปีการศึกษา 2556 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก / โดยมีอาจารย์จรัญญา พหลเทพ เป็นผู้ดูแลและประสานงาน
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “ เสริมสร้างความรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบ 3 มิติ” ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  โดยมีอาจารย์วันเฉลิม จันทร์ช่วงโชติ เป็นผู้ดูแลและประสานงาน
 • วิทยากรกระบวนการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต จัดโดยพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

2007-W

 • Design Business Development Project 2007 (DBD 2007)
  หลักสูตร โครงการพัฒนาบุคลากรด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  จัดที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

Skill

 • CAD : Rhinoceros 3D , AutoCAD
 • CAM : Artcam , Aspire
 • CNC : CNC Router Machine for wood
 • Web Languages : HTML , CSS , CMS -Wordpress

รางวัลที่เคยได้รับ

 • ปี 2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสัตว์นำโชคการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 26 จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพ
 • ปี 2556 ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น ผลงาน เอแอนด์เฟรน ชุดบรรจุภัณฑ์และเครื่องดื่มแบบพร้อมบริโภค กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ผมยินดีให้คำปรีกษาและตอบคำถามของคุณเพียงแค่ส่งข้อความหรือโทรหาผม

email : sangsakoosongpol@gmail.com ;

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร
นายทรงพล แสงสระคู โทร : 084-462-9665
เลขที่ 159 หมู่ 20 หมู่บ้านอัครฉัตรธานี
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

เมื่อท่าส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา