เกี่ยวกับฉัน

ทรงพล แสงสระคู เป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ อาศัยในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ นักวิจัยด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์พิเศษสอนคอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปัจจุบันทำงานออกแบบ Design for CNC , Digital modeling and fabrication มีเว็บไซต์สำหรับขาย Digital File งานที่ชื่อว่า gninetyshop.com CNC Furniture Project

การศึกษา (Education)

ปี 2551 — ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปี 2559 — เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ค.อ.ม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทักษะ (Skills)

 • CAD CAM CNC
 • 3D Visualization
 • WebDesign


บริการงานวิชาการ (Lectures , Workshops)

ปี 2562

 • วิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการผลิตงานออกแบบด้วยเครื่อง CNC จากวัสดุไม้ทดแทน
  รายวิชาวัสดุและกรรมวิธีการผลิต (Material and Methods)
  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ปี 2561

 • อาจารย์พิเศษ สอนรายวิชา APPLICATION OF COMPUTER IN PRODUCT DESIGN
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร
 • วิทยากรให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก 2 มิติ ให้กับนักศึกษา
  หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ปี 2560

 • วิทยากรให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติ
  ให้กับนักศึกษา สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • วิทยากรให้ความรู้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2 มิติ
  ให้กับนักศึกษา สาขาออกแบบอุตสาหกรรม
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ปี 2557

 • อาจารย์พิเศษสอนรายวิชา 704262 คอมพิวเตอร์สําหรับการออกแบบ 2 ปีการศึกษา 2556
  สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “ เสริมสร้างความรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกแบบ 3 มิติ
  ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • วิทยากรกระบวนการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต
  จัดโดยพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

รางวัล (Award)

ปี 2556 ผลงานดีเด่น ชื่อผลงานเอแอนด์เฟรน ชุดบรรจุภัณฑ์และเครื่องดื่มแบบพร้อมบริโภค กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
ปี 2551 ได้รับรางวัลชนะเลิศสัตว์นําโชคการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 26 จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพ