การผลิตงานออกแบบด้วยเครื่อง CNC Router 4′ x 8′ จากวัสดุไม้แผ่น ภาควิชาศิลปะการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากวันที่ 27 – 28 กันยายน 2562 ผมกับท่าน อาจารย์วันเฉลิม จันทร์ช่วงโชติ (อ.ปืน) ได้รับการติดต่อจากผศ.ดร.จรัญญา พหลเทพ (อ.ยุ้ย) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภาควิชาศิลปะการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ไปบรรยาย แชร์ประสบการณ์ และได้พานักศึกษาทำ Workshop การผลิตงานออกแบบด้วยเครื่อง CNC จากวัสดุไม้แผ่น ในรายวิชาออกแบบเฟอร์นิเจอร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต โดยตลอด 2 วัน ผมกับท่านอาจารย์วันเฉลิม ได้ให้ความรู้เกี่ยวการงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ด้วย CNC จากวัสดุไม้แผ่น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (ฉบับย่อ) ภาพรวมของโครงการจะเน้นไปที่เรื่อง การออกแบบสำหรับงานซีเอ็นซี Design for CNC

วันแรกของภาคเช้า จะเน้นไปที่ภาคทฤษฎี ภาคบ่ายก็ลงมือปฎิบัติที่ช็อปปฏิบัติงาน CNC แนะนำเครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์และระบบของเครื่อง CNC จากนั้นก็ทำตัวอย่างชิ้นงานขึ้นมาทันที

วันที่สอง ให้นักศึกษานำงานที่ออกแบบเตรียมไว้ของแต่ละกลุ่ม มาทำการผลิตต้นแบบด้วยเครื่อง CNC โดยมีผมและอาจารย์วันเฉลิม ค่อยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.จรัญญา พหลเทพ Charanya Phaholthep อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้เกียรติรับเชิญผมและอาจารย์วันเฉลิม จันทร์ช่วงโชติ Chalerm Jan มาให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วยครับ

ทรงพล แสงสระคู
30 กันยายน 2562


ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม การผลิตงานออกแบบด้วยเครื่อง CNC Router จากวัสดุไม้แผ่นของนิสิตนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตลอด 2 วัน

เครดิตภาพจาก ผศ.ดร.จรัญญา พหลเทพ Charanya Phaholthep